XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX359 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 1 days 06:08:56
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
lz1pvp@dstar.bg