XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX359 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 3 days 22:58:00
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
lz1pvp@dstar.bg